پروتستانتیزم , پیوریتانیسم و مسیحیّت صهیونیستی

50,000 تومان

بررسی جریان شکل گیری پروتستان و عقاید یهودی آنان

توضیحات

بررسی جریان شکل گیری پروتستان و عقاید یهودی آنان

*****

پروتستانتیزم (نهضت اصلاح دینی قرن 16 اروپا) با هدایت مرادنی چون «مارتین لوتر» و «کالوین» موجب ویرانی نظام اروپایی تحت اقتدار کلسیای کاتولیک شدو با تقدیس نظام فکری سکولار، پیشاهنگ حرکتی شد که حیات دنیوی را به اساسی ترین هدف انسان مبدل ساخت چنانکه در پی آن، دین از مسؤولیت ایجاد و تأسیس نظام مخصوص خود منفک و تابعی از نظام سکولار گردید.
چندی بعد پروتستانتیزم در هیأت انقلاب پیوریتانها – در اولین سالهای کشف قاره آمریکا – از انگلستان جدا و در آن سرزمین جدید مبدل به ادب و فرهنگ مهاجرانی شد که انگلستان را در هوای «سرزمین موعود» و دسترسی به ثروت و آمال دور و دراز خود ترک کرده بودند.
تأثیرپذیری بنیانگذاران «پروتستانتیزم» از معتقدات و لاهوت عهد قدیم بنی اسراییل و بسط آن آموزه ها در پیوریتانیسم، با خود نطفه جریانی را داشت که طی چهار صد سال، همپا با نضج سیاسی و اجتماعی آمریکا پرورش یافت تا آنکه در هیأت جریانی سیاسی و مذهبی با عنوان «مسیحیت صهیونیستی» نمودار شد.
«مسیحیت صهیونیستی» متأثر از عهد قدیم و اخبار آخرالزمانی سایر منابع مرتبط با عهدین، زمینه سازی ظهور دوم حضرت مسیح(ع) و حمایت از «صهیونیسم» را در وظیفه خویش وارد ساخت تا از همه تواناییها و از جمله قدرت نظامی و اقتصادی آمریکای قرن 21 جهت سرکوب مخالفان، سلطه بر سرزمینهای اسلامی و تسلط بر بیت المقدس به عنوان تختگاه حضرت عیسی(ع) استفاده نماید.
اثر «پروتستانتیزم، پیوریتانیسم و مسیحیت صهیونیستی» به نحوی محققانه و همراه با مطالعه ژرف درباره جریان یاد شده گفت وگو می کند.
کارکردهای ایدئولوژی قومی یهود، که بنیاد آن «برتری قومی یهود» را شکل داده و خاستگاهی توراتی دارد در تغییر هویت تمدنی غرب مسیحی و یهودیزه نمودن آن نقشی بی چون و چرا داشته است. نقشی که تا کنون درباره آن یا سخنی بیان نشده و یا کمتر به آن پرداخته شده است. آموزه های تاریخی – اجتماعی اروپا عموماً (به غلط) بیانگر تضییع حقوق همه جانبه این قوم است. اما اینکه این امر چقدر با واقعیت تطبیق دارد، خود موضوع پژوهش و تحقیقی جدی و عمیق است. یهودیزه کردن باورها و اعتقادات مسیحیت در قرون میانه بنیانها و شالوده های کاتولیکی نظام اروپایی را ویران ساخت و باورها، عقاید، ارزشها و هنجارهای اخلاقی مسیحیت را دگرگون نمود. فرآیند این همه، سر برداشتن پروتستانتیزم در اروپا بود. پروتستانتیزم در جهان بینی خود نگاهی کاملاً عهد عتیقی (توراتی) و رویکردی کاملاً دنیایی داشته و از منابع یهودی به شدت تأثیر پذیرفته است. در سایه پروتستانتیزم بود که نه تنها گناه بزرگ پیامبر کشی آنها (به صلیب کشیده شدن مسیح پیامبر به زعم مسیحیت کاتولیک) بخشوده شد، بلکه مقام و مرتبت یهود به مقام و مرتبت «قوم برگزیده» ارتقا یافت. نقش آفرینی یهود در دیگر تحولات اجتماعی اروپای قرون وسطی که با پروتستانتیزم آغاز شده بود در نوزایی جریان «روشنگری» نیز ادامه یافت.
«قوم برگزیده» با ویران ساختن شالوده های مسیحی تمدن اروپا و غرب به گرفتن انتقامی تاریخی از آن دست زد و به جای آن تمدنی یهودی شبه مسیحی  ای را بنا نهاد که رویکردی کاملاً دنیایی، پوزیتویستی و مادی داشت. تمدنی که… بنیان و اساس آن بر قتل عام دیگر اقوام و استعمار، استثمار، تعدی، تجاوز، توسعه طلبی و امپریالیزم قرار داشت. این همه ناشی از سلطه جهانبینی یهودی و تلمودی بر اندیشه و روان تمدن غرب بود.
این نوشته در اصل، گزارشی تاریخی و مستند از ناگفته های تاریخی قرون میانه و جدید اروپا و تاریخ ناگفته ای است که در فرآیند تلاشهای یهود افکار عمومی از بازشناسی و توجه بدان بازمانده است.
«قوم برگزیده» را باید استاد تحریف تاریخ و تاریخ سازی خواند. این همه نیز در سایه سیطره و سلطه بر دستگاهها و وسایل ارتباط جمعی، ممکن و میسر گردیده است. تمامی مستندات این گزارش عموماً متکی به منابع یهودی و یا منابع غربی است.

این گزارش در دو فصل سامان داده شده است:
فصل اول آن با عنوان: «پروتستانتیزم، روشنگری میستی (نهانگرایی) عبرانی» به بررسی وقوع رخدادهای بزرگ تاریخ اروپا در قرون میانه اختصاص یافته و طی آن از چگونگی پیدایی پروتستانتیزم و نقش منابع یهودی از جمله عهد عتیق (تورات) و «کابالا» درسر برداشتن پروتستانتیزم، اهداف این جریان مسیحی – یهودی و تأثیر آن بر نظام اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و اقتصادی اروپا سخن به میان آمده است. در این فصل بسیاری از ناگفته های مربوط به اقدامات و تلاشهای «قوم یهود» در تغییر هویت تئولوژیک و تمدنی اروپا و غرب بیان شده است که مطالعه آن یقیناً در نحوه نگرش تاریخی خوانندگان تأثیرگذار خواهد بود.

در این فصل می خوانیم:
بخش اول: پروتستانتیزم، روشنگری و نهانگرایی عبرانی
– رؤیاهای عهد عتیقی لوتر…
بخش دوم: پروتستانتیزم، عهد عتیق و لوتر
– نیمه یهودی پنهانکار
– تأثیرپذیری پیوریتانهای انگلیس و آمریکا از پروسه
بخش سوم: پیوریتانها یا یهودیان انگلیس
– حامیان صهیونیسم
بخش چهارم: پیوریتانها در آمریکا
– پیوریتانهای وحشت
– پیشتازتر از تئودور هرتزل
بخش پنجم: ماسونها و جریان روشنگری
– وابستگی اومانیستها به کابالا
– جذبه و تأثیر کابالا بر اومانیستها
– پیوندهای جریان روشنگری و باطنی گری عبرانی
بخش ششم: روشنگری و کابالا
بخش هفتم: بنیاد یهودیگری خداباوری نیست
– رنسانس، عقل، جهان بینی انسان محور و قرآن

در فصل دوم نیز که تحت عنوان: «مسیحیت صهیونیستی، پیدایش و ظهور تاریخی آن» به نگارش درآمده است تلاش شده تا چگونگی پیدایش این جریان،
روند تکاملی و تبدیل صهیونیزم دینی به صهیونیزم سیاسی، ساختارها، سازمانها، مؤسسات و نهادهای مربوط به آن تبیین و تحلیل شود.
در این فصل می خوانیم:
بخش اول: مسیحیت صهیونیستی، فرآیند تاریخی – دینی…
بخش دوم: صهیونیزم مسیحی چیست؟
– بنیادهای دین شناختی صهیونیسم مسیحی
بخش سوم: تاریخچه صهیونیسم مسیحی
بخش چهارم: پیوریتانها و صهیونیسم مسیحی
بخش پنجم: پروتستانها و صهیونیسم مسیحی
بخش ششم: مذاهب پروتستان صهیونیست – مسیحی
– مذهب برادری پلیموس
– ادونتیستها
– مورمونها
– کریستا دلفیان
– طریقت یهودی مسیحی
بخش هفتم: سازمانها و نهادهای صهیونیسم مسیحی
– سفارت بین المللی مسیحیت اورشلیم (قدس)
– بنیاد معبد مقدس اورشلیم
– انجمن آمریکایی اتحادیه یهودیان و مسیحیان
– دوستان مسیحی بنیاد توسعه جامعه اسراییلی
– صهیونیست – مسیحی ها، آمریکا و اسراییل
الف) اهمیت سیاستهای جانبدارانه و…
ب) تأثیر مسیحیان بر سیاستهای جانبدارانه
ج) چرا فاندامنتالیستهای مسیحی از اسراییل حمایت می کنند.
در پایان، مؤلف محترم بیان داشته است که ناگفته های بسیاری در این باره به جای مانده است و اظهار امیدواری نموده که این اثر در فرآیند تعمیق نگرش تاریخی خوانندگان تأثیر مثبتی از خود به جای گذارده و گستره اطلاعات تاریخی – عقیدتی آنان را بیش از پیش وسعت بخشیده و در درک و فهم بهتر و ژرفتر رخدادهای بزرگ تاریخ معاصر مفید واقع گردد.

توضیحات تکمیلی

وزن 156 g

نقد و بررسی‌ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “پروتستانتیزم , پیوریتانیسم و مسیحیّت صهیونیستی”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.